Artikel 45e Aw

Artikel 45e
Iedere maker heeft met betrekking tot het filmwerk naast de rechten, bedoeld in artikel 25, eerste lid, onder b, c en d, het recht
a. zijn naam op de daarvoor gebruikelijke plaats in het filmwerk te doen vermelden met vermelding van zijn hoedanigheid of zijn bijdrage aan het filmwerk;
b. te vorderen dat het onder a bedoelde gedeelte van het filmwerk mede wordt vertoond;
c. zich te verzetten tegen vermelding van zijn naam op het filmwerk, tenzij dit verzet in strijd met de redelijkheid zou zijn.

Commentaar

6.1    Persoonlijkheidsrechten

Na de voltooiing van het filmwerk heeft de maker de rechten uit artikel 25, eerste lid, behouden, voorzover hij daarvan geen afstand heeft gedaan. Van het recht genoemd in onderdeel d (het recht zich te verzetten tegen misvorming en verminking) kan overigens blijkens artikel 25, derde lid, geen afstand gedaan worden. In de aanhef van artikel 45e wordt de toepasselijkheid van artikel 25 expliciet genoemd. Artikel 45e noemt artikel 25, onder b, c en d...