Artikel 17d Aw

Artikel 17d

Een krachtens artikel 15j, derde lid, artikel 16b, vijfde lid, artikel 16c, zesde lid, artikel 16h, derde lid, artikel 16m, tweede lid, artikel 17a, artikel 29a, vierde lid, of artikel 29a, vijfde lid, vastgestelde algemene maatregel van bestuur of een wijziging daarvan treedt niet eerder in werking dan acht weken na datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst. Van de plaatsing wordt onverwijld mededeling gedaan aan de beide Kamers der Staten-Generaal.

Commentaar

Inhoudsopgave

Inhoud. 1

Karakter en doel 1

Praktische betekenis. 3

Literatuur. 4

Inhoud

In artikel 17d Aw wordt bepaald dat Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB), die op basis van nader genoemde artikelen uit de Aw kunnen worden vastgesteld of gewijzigd, niet eerder in werking treden dan acht weken na publicatie in het Staatsblad van de vastgestelde of gewijzigde AMvB. De publicatie moet worden gemeld aan beide kamers van de Staten-Generaal (Eerste Kamer en Twee...