Artikel 76 ROW 1995

1 Degene die een rechtsvordering als bedoeld in artikel 75 tot vernietiging van een krachtens deze rijkswet verleend octrooi instelt, is in die vordering niet ontvankelijk als hij niet als bijlage bij dagvaarding dan wel bij conclusie van eis in reconventie het resultaat van een door het bureau uitgebracht advies omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75, eerste lid, genoemde nietigheidsgronden overlegt.
2 In kort geding kan de voorzieningenrechter bedoeld in artikel 80, tweede lid, degene die stelt dat een krachtens deze rijkswet verleend octrooi vernietigd behoort te worden, opdragen een advies van het bureau omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75, eerste lid, genoemde nietigheidsgronden over te leggen.

Commentaar

Inhoud

1 Inleiding. 1

2 Verschil met ROW 1910. 1

3 Ratio. 2

4 Niet van toepassing op Europese octrooien. 2

5 Artikel 75 lid 1 sub e ROW 1995. 2

6 Niet-eenheid. 2

7 Niet-ontvankelijkheid. 3

8 Nieuwe nietigheidsgronden. 5

9 Kort geding. 6

10 Literatuur. 6

 

1 Inleiding

Op grond van artikel 76 lid 1 ROW 1995 is degene die in conventie of in reconventie vernietiging vordert van een octrooi dat krachtens de ROW 1995 is verleend, op straffe van niet...