Artikel 51 ROW 1995

1 Het bureau doet van de overeenkomstig artikel 97, derde lid, van het Europees Octrooiverdrag bedoelde publikatie van de vermelding dat een Europees octrooi is verleend onverwijld aantekening in het octrooiregister.
2 Het bureau doet in het octrooiregister onverwijld aantekening van het instellen van een oppositieprocedure, een beperkingsprocedure of een herroepingsprocedure met betrekking tot een Europees octrooi, met vermelding van de datum waarop dit geschiedde en van beslissingen van het Europees Octrooibureau ter zake van deze procedures.

Commentaar

Algemeen

Dit artikel is identiek aan artikel 29N uit de ROW 1910. Zodra het Europees Octrooibureau publiceert dat octrooi is verleend, zal het Bureau voor de Industriƫle Eigendom hiervan melding doen in het octrooiregister. Indien na verlening oppositie tegen het octrooi wordt ingesteld bij het Europees Octrooibureau, zal dit eveneens in het octrooiregister worden vermeld.

Hoewel niet expliciet vermeld, geldt dit artikel alleen voor Europese octrooien die (mede) voor Nederland...