Artikel 49 ROW 1995

1 Met inachtneming van het in deze rijkswet bepaalde hebben Europese octrooien vanaf de dag, waarop overeenkomstig artikel 97, derde lid, van het Europees Octrooiverdrag de vermelding van de verlening is gepubliceerd, dezelfde rechtsgevolgen en zijn zij aan hetzelfde recht onderworpen als de overeenkomstig artikel 36 van deze rijkswet verleende octrooien.
2 Een Europees octrooi blijft, behoudens eerder verval of vernietiging door de rechter, van kracht tot het verstrijken van een termijn van twintig jaren, te rekenen vanaf de datum van indiening, die de Europese octrooiaanvrage, die tot het betrokken Europees octrooi heeft geleid, ingevolge artikel 80 van het Europees Octrooiverdrag met inachtneming van de artikelen 61 of 76 van dat verdrag bezit.
3 Voor de toepassing van de artikelen 55, eerste lid, 57, vierde lid, en 77, eerste lid, op Europese octrooien geldt als dag van indiening: de datum van indiening die de Europese octrooiaanvrage, die tot het betrokken Europees octrooi heeft geleid, ingevolge artikel 80 van het Europees Octrooiverdrag met inachtneming van de artikelen 61 of 76 van dat verdrag bezit.

Commentaar

Inhoud

1 Algemeen. 1

2 Europese octrooien. 1

3 Geldigheidsduur. 1

4 Dag van indiening. 1

 

1 Algemeen

Artikel 49 regelt de rechtsgevolgen van een Europees octrooi dat (mede) voor Nederland is verleend.

2 Europese octrooien

Het begrip 'Europees octrooi' is gedefinieerd in artikel 2, eerste lid, van het Europees Octrooiverdrag (EOV) als een octrooi dat is verleend volgens de regelingen van genoemd verdrag. In artikel 1 van de ROW 1995 is deze definitie ove...