Artikel 42 ROW 1995

1 De Staat verleent degene, ten aanzien van wiens octrooiaanvrage de artikelen 40, 41 of 46 zijn toegepast, op zijn verzoek vergoeding van schade, die hij door toepassing van die artikelen heeft geleden.
2 Het bedrag van de schadeloosstelling wordt vastgesteld na het eindigen van de opschorting. Ingeval echter verlenging van de termijn van opschorting krachtens artikel 41, derde lid, heeft plaatsgevonden, wordt het bedrag van de schadeloosstelling op verzoek van de aanvrager vastgesteld in gedeelten, waarvan het eerste betrekking heeft op de tijdsruimte vóór de aanvang van de eerste verlenging, de volgende op de tijdsruimte tussen twee opeenvolgende verlengingen en het laatste op de tijdsruimte vanaf de aanvang van de laatste verlenging tot het eindigen van de opschorting; de vaststelling geschiedt dan telkens na het verstrijken van de betrokken tijdsruimte.
3 De vaststelling geschiedt zo mogelijk door Onze Minister van Defensie en de aanvrager in onderling overleg. Indien binnen zes maanden na het einde van de tijdsruimte, waarvoor de vergoeding moet gelden, geen overeenstemming is bereikt, is artikel 58, zesde lid, eerste volzin, van overeenkomstige toepassing.

Commentaar

Inhoud

1 Schadevergoeding. 1

2 Geheimhouding. 1

 

1 Schadevergoeding

Geheimhouding en opschorting van de inschrijving brengen mee dat de aanvrager zich niet kan beroepen op een exclusief recht en ook overigens niet met zijn uitvinding op de markt kan komen op grond van zijn geheimhoudingsplicht. De schade die hij daardoor lijdt, kan hij vergoed krijgen; de hoogte wordt zo mogelijk in onderling overleg vastgesteld. Wordt geen overeenstemming bereikt, dan moet in overee...