Artikel 22 ROW 1995

1 Bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur worden nadere regels gesteld ter uitvoering van het bepaalde bij of krachtens het Verdrag inzake octrooirecht inzake het uitwisselen van informatie tussen het bureau en de aanvrager of de houder van een octrooi.
2 Bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur worden regels gesteld ter uitvoering van het bepaalde bij of krachtens het Verdrag inzake octrooirecht over wijzigingen ten aanzien van de aanvrager of de houder van een octrooi.

Commentaar

Commentaar

De huidige redactie van artikel 22 is ingevoerd bij Rijkswet van 17 november 2005, houdende goedkeuring en uitvoering van onder meer het Verdrag inzake Octrooirecht, Stb. 2006, 22 (p. 3), in werking getreden op 1 april 2010, Stb. 2009, 428.

Het eerste lid betreft de implementatie van artikel 8 van het Verdrag inzake octrooirecht, welke een regeling geeft voor de uitwisseling van informatie tussen het bureau en de aanvrager of houder van een octrooi, en nader is uitg...