Artikel 8 ROW 1995

Artikel 8
Onverminderd de artikelen 11, 12 en 13 wordt de aanvrager als uitvinder beschouwd en uit dien hoofde als degene die aanspraak heeft op octrooi.

Commentaar

Table of Contents

1 Algemeen................................................................................................................. 1

2 Uitzonderingen....................................................................................................... 1

 

1 Algemeen

Dit artikel maakt in de eerste plaats duidelijk dat het de uitvinder is die aanspraak heeft op octrooi (zie ook artikel 60 lid 1 EOV eerste volzin, alsmede artikel 1A ROW 1910). Direct daaraan gek...