Artikel 8 ROW 1995

Artikel 8
Onverminderd de artikelen 11, 12 en 13 wordt de aanvrager als uitvinder beschouwd en uit dien hoofde als degene die aanspraak heeft op octrooi.

Commentaar

Het bronbestand kon niet worden gevonden.