Artikel 11 ROW 1995

De aanvrager heeft geen aanspraak op octrooi, voor zover de inhoud van zijn aanvrage aan hetgeen reeds door een ander vervaardigd of toegepast werd of wel aan beschrijvingen, tekeningen of modellen van een ander, zonder diens toestemming, ontleend is. Deze laatste behoudt, voor zover hetgeen ontleend werd voor octrooi vatbaar is, zijn aanspraak op octrooi. Voor de toepassing van artikel 4, derde en vierde lid, op het onderwerp van een aanvrage, ingediend door degene aan wie ontleend is, blijft de door de ontlener ingediende aanvrage buiten beschouwing.

Commentaar

Inhoud

1 Algemeen. 1

2 Wijzen van ontlening. 1

3 Toestemming. 1

4 Behoud aanspraak; uitsluiting fictieve stand van de techniek. 1

 

1 Algemeen

Dit artikel bevat de eerste uitzondering op het in artikel 8 ROW 1995 neergelegde uitgangspunt dat de aanvrager als uitvinder wordt beschouwd en uit dien hoofde aanspraak heeft op octrooi. Het is gelijkluidend aan artikel 9 ROW 1910.

2 Wijzen van ontlening

Ingevolge dit artikel heeft de aanvrager geen aanspraak ...