Artikel 11 ROW 1995

De aanvrager heeft geen aanspraak op octrooi, voor zover de inhoud van zijn aanvrage aan hetgeen reeds door een ander vervaardigd of toegepast werd of wel aan beschrijvingen, tekeningen of modellen van een ander, zonder diens toestemming, ontleend is. Deze laatste behoudt, voor zover hetgeen ontleend werd voor octrooi vatbaar is, zijn aanspraak op octrooi. Voor de toepassing van artikel 4, derde en vierde lid, op het onderwerp van een aanvrage, ingediend door degene aan wie ontleend is, blijft de door de ontlener ingediende aanvrage buiten beschouwing.

Commentaar

Table of Contents

1 Algemeen................................................................................................................. 1

2 Wijzen van ontlening............................................................................................. 1

3 Toestemming.......................................................................................................... 1

4 Behoud aanspraak; uitsluiting fictieve stand van de techniek..................... 1

 

1 A...