Artikel 9 WNR

1 De rechten die deze wet verleent gaan over bij erfopvolging. Deze rechten zijn vatbaar voor gehele of gedeeltelijke overdracht. Voor het verrichten van handelingen als bedoeld in de artikelen 2, 6, 7a en 8 kan voor het geheel of een gedeelte van het uitsluitend recht een licentie worden verleend.
2 De levering vereist voor gehele of gedeeltelijke overdracht, alsmede het verlenen van een exclusieve licentie, geschiedt door een daartoe bestemde akte.
3 De overdracht of het verlenen van een exclusieve licentie door de uitvoerende kunstenaar of de natuurlijke persoon die het uitsluitend recht als bedoeld in artikel 2 als erfgenaam of legataris heeft verkregen omvat alleen die bevoegdheden waarvan dit in de akte is vermeld of uit de aard of de strekking van de titel noodzakelijkerwijs voortvloeit.

Commentaar

COMMENTAAR

Artikel 9 WNR is een met artikel 2 Aw vergelijkbare bepaling waarin de overdracht, licentieverlening en erfopvolging zijn geregeld. Bij de invoering van het auteurscontractenrecht (wet van 30 juni 2015, Stb. 257, i.w.tr. 1 juli 2015, kamerstukken 33308) is de artikel 9 op enkele punten gelijkgetrokken met de desbetreffende regeling in het auteursrecht. Zo is het aktevereiste voor licenties thans beperkt tot exclusieve licenties en geldt de beschermende maatstaf voor d...