Artikel 3.24 BVIE Reikwijdte van de nietig- en vervallenverklaring en de vrijwillige doorhaling

Artikel 3.24 BVIE

1 Behoudens het bepaalde in lid 2, hebben de nietigverklaring, de vrijwillige doorhaling en de afstand steeds betrekking op de gehele tekening of het gehele model.

 

2 Wanneer de inschrijving van het depot van een tekening of model op grond van artikel 3.6, sub b, c, d of e, en artikel 3.23, lid 1, sub b en c, nietig kan worden verklaard, kan het depot worden gehandhaafd in gewijzigde vorm, indien de tekening of het model in die vorm aan de beschermingsvoorwaarden voldoet en de identiteit ervan behouden blijft.

 

3 De handhaving bedoeld in lid 2, kan erin bestaan dat een verklaring van de houder dat hij gedeeltelijk afziet van aanspraken op het recht, of een rechterlijke beslissing waarbij het recht gedeeltelijk nietig is verklaard en die niet meer vatbaar is voor verzet noch voor hoger beroep noch voor voorziening in cassatie, wordt ingeschreven.

Commentaar

Inhoud

1 Algemeen.. 1

2 Handhaving model in gewijzigde vorm... 1

 

1 Algemeen

Ingevolge artikel 3.24 BVIE hebben de nietigverklaring, de vrijwillige doorhaling en de afstand steeds betrekking op het gehele model. Uitzonderingen hierop gelden evenwel voor bepaalde nietigheidsgronden, zoals hierna besproken onder 2.

Bij meervoudige depots, biedt artikel 3.21 lid 2 BVIE voorts de mogelijkheid om de doorhaling daarvan slechts tot een deel van de in een meervoudig depot ...