Artikel 3.1 BVIE Tekeningen of modellen

Artikel 3.1 BVIE

1 Een tekening of model wordt beschermd voor zover de tekening of het model nieuw is en een eigen karakter heeft.

 

2 Als tekening of model wordt beschouwd het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan.

 

3 Het uiterlijk van een voortbrengsel wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur of de materialen van het voortbrengsel zelf of de versiering ervan.

 

4 Onder voortbrengsel wordt verstaan elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp, met inbegrip van onder meer onderdelen die zijn bestemd om tot een samengesteld voortbrengsel te worden samengevoegd, verpakkingen, uitvoering, grafische symbolen en typografische lettertypen. Computerprogramma's worden niet als voortbrengsel aangemerkt.

Commentaar

Inhoud

1 Algemeen.. 1

2 Voortbrengsel 2

3 Delen en onderdelen.. 3

4 Uiterlijk van een voortbrengsel 4

5 Gebruiksfunctie. 5

 

1 Algemeen

Artikel 3 vormt een samenvoeging van artikel 1, onder a en b, en artikel 3, eerste en tweede lid, van de Modellenrichtlijn. Artikel 3.1 omschrijft de twee beschermingsvoorwaarden van een model: een model wordt slechts door een modelrecht beschermd voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft.

Net als in de BTMW, word...