Artikel 27 Aw

Artikel 27 Aw

1. Niettegenstaande de gehele of gedeeltelijke overdracht van zijn auteursrecht blijft de maker bevoegd een rechtsvordering ter verkrijging van schadevergoeding in te stellen tegen degene, die inbreuk op het auteursrecht heeft gemaakt.

2. In passende gevallen kan de rechter de schadevergoeding vaststellen als een forfaitair bedrag.

3. De in het eerste lid bedoelde rechtsvordering ter verkrijging van schadevergoeding wegens inbreuk op het auteursrecht komt na het overlijden van de maker toe aan zijn erfgenamen of legatarissen tot aan het vervallen van het auteursrecht.

Commentaar

Inhoudsopgave

1.    Inhoud en betekenis van artikel 27 Aw

2.    Schadevergoeding in de vorm van een forfaitair bedrag

3.    Rechtspraak

 

1.         Inhoud en betekenis van artikel 27 Aw

In artikel 27 lid 1 Aw is bepaald dat de maker ook na overdracht van zijn auteursrecht (dat wil zeggen: van zijn exploitatierechten) bevoegd blijft om schadevergoeding te vorderen in geval van inbreuk op het overgedragen (deel van het) auteursrecht. Na overlijden van de maker komt...