Artikel 10 Aw

 • 1Onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst verstaat deze wet:

  • 1°.boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en andere geschriften;

  • 2°.tooneelwerken en dramatisch-muzikale werken;

  • 3°.mondelinge voordrachten;

  • 4°.choreografische werken en pantomimes;

  • 5°.muziekwerken met of zonder woorden;

  • 6°.teeken-, schilder-, bouw- en beeldhouwwerken, lithografieën, graveer- en andere plaatwerken;

  • 7°.aardrijkskundige kaarten;

  • 8°.ontwerpen, schetsen en plastische werken, betrekkelijk tot de bouwkunde, de aardrijkskunde, de plaatsbeschrijving of andere wetenschappen;

  • 9°.fotografische werken;

  • 10.filmwerken;

  • 11°.werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid;

  • 12°.computerprogramma’s en het voorbereidend materiaal;

  en in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welken vorm het ook tot uitdrukking zij gebracht.

 • 2Verveelvoudigingen in gewijzigde vorm van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, zoals vertalingen, muziekschikkingen, verfilmingen en andere bewerkingen, zomede verzamelingen van verschillende werken, worden, onverminderd het auteursrecht op het oorspronkelijke werk, als zelfstandige werken beschermd.

 • 3Verzamelingen van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch geordend, en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk, worden, onverminderd andere rechten op de verzameling en onverminderd het auteursrecht of andere rechten op de in de verzameling opgenomen werken, gegevens of andere elementen, als zelfstandige werken beschermd.